Государственная символика Украины, шевроны.

Векторная графика Украинской государственной символики.

Для изготовления различных шевронов и другой национальной символики при вышивке на одежде и спец одежде.

Различные виды гербов Украины. Герб – это эмблема, являющаяся особым наследственным знаком, составленным в соответствии с законами геральдики (соединением фигур и предметов, имеющих символическое значение и выражающих историческую традицию).

В архиве представлены малый герб Украины и большой герб Украины, а так же графика на шевроны различных государственных организаций.

Орнаменти для вишивки рушників.

Вишивка — це унікальне мистецтво народної гра­фіки, вона зберегла і несе в собі багатовікову куль­туру народної декоративної лінії. Стібки нитки-лінії — прямі по горизонталі або вертикалі, діагональні — основа творення складних орнаментальних форм. Вона — домінанта вишивального мистецтва. З неї по­чинається безперервний процес творення — від про­стих елементів до складних мотивів, орнаментальних форм. Характерно, що у вишивці наглядніше і пере­конливіше, ніж в інших видах мистецтва, можна спостерігати народну  винахідливість щодо методу розміщення мотивів на лінії, яку в народі називають стежиною, дорогою, бігунчиком. Ці лінії стеляться на тканині рівно, зубчастими або хвилястими висту­пами, строго організуючи в лінійно-стрічковому ритмі безліч мотивів, образів, знаків.

У вишивці найглибше відображене орнаментальне багатство народного мистецтва, вона дає численні зразки геніальних композицій, неперевершених за рів­нем художнього трактування в інших видах народ­ного мистецтва.

Вишивка
— це орнаментальна скарбниця колек­тивного генія. В ній втілено чудеса народної вигадки, фантазії — геометризований метод зображення краси землі, природи, сонця, людини.

Загальновизнані, неперевершені класичні зразки геометричного орнаменту української народної ви­шивки. Постійно оновлюючись і збагачуючись новими рисами, мистецтво вишивки ніколи не поривало з іншими методами зображення багатого рослинного світу. Краса рідної землі передана у вишивці широко масштабно — сягаючи небесних планет, сонця, зі­рок, місяця.

Численні повтори різноманітних композицій гео­метричного, рослинного, орнітоморфного, зооморф­ного орнаментів привели до їх особливої вишуканості, лаконічності, художньої виразності.

Отже, дослідження вишивки розкриває важливі аспекти вираження в ній живописної, графічної і орнаментальної культури народу.

Вишивка зберігала в своїй іконографії давні ар­хаїчні магічні мотиви. Вона майже нічого не губила із своїх надбань, нагромаджувала іконографічне ба­гатство. Колективний досвід причетний до відбиття складною мовою вишивального мистецтва народного світогляду.

Закономірні процеси художньо естетичного ми­слення народу формувалися віками і удосконалюва­лися в міру поступу на шляху суспільного прогресу. Як підкреслював К. Маркс, людина, створюючи ба­гатющий предметний світ, працює «за законами кра­си» . У всезагальній художньо-естетичній картині людського буття  вишивка займає гідне місце як найбільш масовий і різнофункціональний вид ми­стецтва.

Історією визначена особлива роль вишивки в ду­ховному житті людини, створенні естетичного середо­вища у праці, відпочинку, святкуванні. Вишиті одяг, рушники, скатертини, завіси тощо, які організовують інтер'єр житлових і ритуальних споруд, супроводжу­ють свята, обряди, несуть в собі не тільки матеріаль­но-практичну, а й духовно-естетичну функції. З дав­ніх-давен і до сьогодні вишивка виступає як естетич­но-емоційне, духовне самовираження народу, його морального етикету, як утвердження краси земного життя.

Вишивка — це радісне мистецтво, і радісна сама праця над її створенням. Скільки поезії, творчих таєм­ниць у праці вишивальниць на вечорницях, досвітках або в самотині. І пісня з вишивкою завжди поряд. Вони нерозривні супутниці життя народу. М. О. Не­красова проводить обгрунтовані порівняння народно­пісенної творчості народу з образотворчим мистецт­вом. Піснями супроводжуються всі процеси праці над вишивкою. Не випадково в народі говорять: «Я цю вишивку виспіваю, доспіваю».

Свадебные рушники ( Весільні рушники ).

Свадебные рушники ( Весільні рушники ).

СВАДЕБНЫЙ РУШНИК.

Наступление осени в Украине знаменовало наступление свадебной поры. Непременным атрибутом всех предсвадебных и свадебных обрядов с давних времен и до сегодняшнего дня выступает СВАДЕБНЫЙ РУШНИК. Каждая девушка, готовясь к предстоящему замужеству, с юных лет вышивала СВАДЕБНЫЕ РУШНИКИ. Уже во время сватовства, которое в некоторых так и называлось - бранные рушники, с помощью вышитых символов будущая невеста выражала свое отношение к парню. К тому времени в сундуке каждой девушки было два рушника с вышитыми птицами. На одном из них птицы, как правило, голуби, смотрели друг на друга. Такой рушник девушка вручала молодому человеку, если соглашалась выйти за него замуж. В случае же отказа, вместе с тыквой неудачнику вручали рушник, на котором птицы смотрели в противоположные стороны. Также на сватовстве рушником перевязывали сватов. На полотенце подавали хлеб. В некоторых регионах молодым рушником связывали руки.
Но вот наступала пора свадьбы. В некоторых селах Центральной Украины, во время свадебного обряда использовалось до 20-ти видов рушников. В некоторых галицких селах рушники использовались не только для обрядового действа, но и для того, чтобы продемонстрировать умение и трудолюбие невесты. Наименьшее количество рушников, которая нужна была для свадьбы - пять: рушник, на который становились молодые, рушники на иконы для жениха и невесты, рушник, которым молодой паре связывали руки, рушник под каравай. Орнамент каждого из этих рушников имел свои особенности.
Рушник, на который жених и невеста становились ногами, ни в коем случае не должен включать в себя орнаментов из цветов или птиц. Цветы и птицы символизируют основные семейные ценности - совместная жизнь, любовь, детей, поэтому под ноги их не клали. На этом рушнике вышивали растительный орнамент. Наиболее характерными были калина, виноград, дубовые листья и желуди. Иногда растительный орнамент заменяли геометрическим, характерным для того или иного региона. Главное требование к рушнику, что стелился под ноги молодым, - непрерывность орнамента из конца в конец полотенца, чтобы не прерывалась жизненная дорога молодых супругов.
Рушники, которыми украшались иконы, были различными для невесты и жениха, то есть вышивали мужской и женский рушник. Общим элементом на орнаментах этих полотенец были цветы лилии, символизирующая собой продолжение рода, а на женских рушниках - еще и девственность, и виноградные листья виноградными гроздьями, символизирующий достаток в доме. На женском рушнике вышивали калину - символ женского начала. На рушнике жениха вышивались дубовые листья и желуди, что означали стабильность и мужскую руку в доме, силу и здоровье.
Рушник под каравай был наиболее ярким и содержательным, для него практически не существовало таких ограничений, как для предыдущих двух, скорее, наоборот. На нем вышивались цветочные композиции, в частности, наиболее распространенными были цветы лилии и розы в сочетании друг с другом или по отдельности. К ним добавляли другие цветы. Кроме того, на "Коровайный" рушник вышивали птичьи пары. Чаще всего на свадебных рушниках вышиваются пара голубей, символизирующих любовь и согласие; лебедей, как знак верности молодых друг другу, ласточек, которые символизируют весну и любовь. Кроме того, на этом рушнике вышивались свадебные кольца и надписи-пожелания.
Рушник, которым связывали руки молодым, мог совмещать в себе элементы из рушников, что вышивались на иконы. Также на нем могли присутствовать элементы, характерные для "Коровайного" рушника, вышивались кольца и надписи. Кстати, вышитые обручальные кольца появились на рушнике в советское время. Вышивая рушник с кольцами, важно помнить, что они не должны быть до конца сомкнуты.

Свадебные рушники ( Весільні рушники ).

Для всех свадебных рушников существует ряд правил, которые обязательно нужно учитывать при их создании. В частности, ни в коем случае нельзя вышивать свадебный рушник на сшитом из двух кусков холсте. Свадебный рушник, как и молодые супруги, должен быть единым целым. Середина рушника никогда не зашивается, это символ связи молодой семьи с высшими силами. Именно поэтому очень важно, чтобы над вышитым основным элементом рушника, который мог символизировать молодоженов не было другого, более мелкого орнамента или надписи, которая словно перекрывает молодым поток Божьего благословения. Также нельзя вышивать на полотенце птицы не в паре. Соблюдение этих простых правил помогает молодым пройти свою общую жизненную дорогу в счастье, мире и согласии.

Вышивка - классический вид украинского народного искусства, раскрывает неисчерпаемое богатство творческих сил народа, вершины его художественного дарования.
Удивительное богатство художественно эмоциональных решений украинской народной вышивки обусловлено тем, что она широко выступает в различных вариантах - как украшение тканей одягового, бытового, интерьерные-обрядового назначения.
Исследователей народной культуры постоянно волнует целый ряд проблем вышивального искусства. Почему вышивка испытала такого массового распространения в творчестве украинского народа? Многочисленные материалы свидетельствуют, что вышивкой занимались почти в каждой крестьянской избе. Популярной она была и в городской среде. Чем объяснить, что никогда не исчезала потребность украшать одежду, разнообразные изделия для жилых, общественных, культовых интерьеров, ритуальных, праздничных обрядов и т.п.?
Доступные фактологические материалы помогают заглянуть в далекое прошлое вышивального искусства. Вышивки на тканях и коже не могли долго храниться. Изнашивались вышитые вещи, но узоры из них повторялись, перефразовувались, видоизменялись. К узоров, вышитых матерями, бабушками, прабабушками, девушки добавляли новые мотивы, цветные акценты, и каждая делала это по-своему. А все вместе они создавали созвучные своему времени сложные орнаментальные композиции, в которых оказываются наслоения тем, образов и сюжетов разного исторического происхождения.
Интересно прослеживаются вопросы эволюции художественно выразительных средств вышивального искусства, его эстетически-художественной природы. Вышивка рассматривается как один из видов живописного искусства. Анализ серебристых переливов вышивки белыми нитками на белом фоне, звонких звучаний вышивки красными и белыми, красными и синими, красными и черными нитями, красочной сочности многоцветной гаммы дает возможность утверждать, что в области вышивки наиболее много и разносторонне раскрылось колористическое дарование народных мастеров. Цветная вышивка дает смелый сравнительный вызов народном росписи и во многих вариантах побеждает его своей спецификой мелодичной гармоничности цветовых сопоставлений.

Вышивка крестиком рушники к пасхе

Вышивка крестиком рушники к пасхе, обрядовые рушники.

Вышивка
- это искусство украше­ния ткани стежками, которые украшают ее поверхность и подчерки­вают ее красоту и оригинальность. В течении многих веков вы­шивальщицы экспериментировали с подходящими материалами, совершенствуя свое искус­ство, находя вдохновение в окружа­ющем их мире, в искусстве, в орна­ментах других культур. Вышивку использовали для многих целей: чтобы увековечить память о событиях частной или общест­венной жизни, для выражения раз­ного рода политических или духов­ных идей, чтобы продемонстриро­вать статус, рассказать какую-либо историю или восславить красоту мира природы.
Мода на различные типы вышив­ки появляется и исчезает, но основ­ные виды остаются неизменными. Разные виды вышивок от простых крестиков до изысканного золотого шитья накапливались с течением времени.

Jewels of the Forest Collection  V Dream Designs

Jewels of the Forest Collection  V Dream Designs.

Дизайны машинной вышивки тропических птиц.

Дизайны вышивки bfc-creations BFC 654 Tiger II

Дизайны вышивки bfc-creations BFC 654 Tiger II.

Дизайн вышивки большого тигра. Oчень красивый.

Lace Glorious Lace ( Jenny Haskins Designs ).

Lace Glorious Lace ( Jenny Haskins Designs ).

Вышивка кружева Glorious Lace.

Roses for Mary ( Jenny Haskins Designs ).

Roses for Mary ( Jenny Haskins Designs ).

Вышивка розы для Мери.

1 Января, 2010
ABC Woods Christmas Stockings
ABC Woods Christmas Stockings

ABC Woods Christmas Stockings.

Вышивка на рождественские носки для подарков.

26 Декабря, 2009
Designer roses 3 ( Anina Goodesign ).

Designed for the PFFAF Creative.

Grand dream.

Красивые дизайны машинной вышивки в виде розовых букетов.

Примеры показаны при вышивке на джинсах.

 

26 Декабря, 2009
Designer roses 2 ( Anina Goodesign ).

Designed for the PFFAF Creative.

Красивые дизайны машинной вышивки в виде розовых букетов.

 

24 Декабря, 2009
Anita goodesign (zen garden).

Anita goodesign (zen garden).

Коллекция восточных вышивок фирмы Anita.

57 шт.

 

Kabuki theater panels. ( кабуки театр ).

Восточная вышивка.

 

23 Декабря, 2009
Bernina 827 dream designs.
Bernina 827  dream designs.

Bernina 827  dream designs.

Кружева фирмы Bernina, хорошо известной своим прекрасным качеством вышивки.

Форматы файлов

    Вам необходим другой формат файла дизайна машинной вышивки? Для этого можно использовать программы для создания вышивки. Они позволяют, открыв файл в одном формате сохранить его в другом формате, что делает возможным использование его на машине другого типа или производителя. На практике это бывает неудобно, особенно когда необходимо изменить формат сразу нескольких файлов. Для пользователей, которые не хотят покупать дорогостоящее программное обеспечение и вникать в подробности его работы, существует более простые решения.

Страница 3 из 9«««12345678»»»
 Регистрация
Отличная программа передач http://www.yaom.ru/tv-programm/ Первый канал, ТНТ, СТС, Россия и другие
 Поиск вышивка машинная

EMBROIDERY FREE - машинная вышивка бесплатные дизайны.

 


Ярмарка дизайнов Вышивки
Магазин дизайнов машинной вышивки.
Shop masters Machine embroidery designs.


Ярмарка Вышивки - продажа дизайнов машинной вышивки дизайны на заказ.

Здесь каждый день появляются новые бесплатные дизайны машинной вышивки !!! Следите за форумом.

1. Машинная вышивка для новичков.
2. Мастер - Класс по вышивке.
3. Все о программах ( Wilcom , Embird, PE-DESIGN и др).
4. Вышивальные машинки и аксессуары.
5. Машинная вышивка крестиком .
6. Наши похвастушки .
7. Дизайны для вышивки, созданные нами .
8. Свадебные рушники .
9. Курсы машинной вышивки.
10. brother форум.

Расходные материалы для вышивкиРасходные материалы для машинной вышивки - флизелин и нитки.

Эти дизайны вышивки создали посетители нашего форума. Заходите на форум где в дружеской обстановке можно обсудить все что относится к вышивке и не только. Машинная вышивка для новичков и профессионалов.

Вышивка на заказ разработка дизайнов
Похвастушки пользователей форума машинной вышивки.

Сотрудничество с сайтом

 Фото - Галерея
vvv.jpg
1 Май, 2010
Рейтинг : Нет
 Календарь
« Декабрь 2023 »
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Поиск
© 2023 https://embroedery.ru 2008 Уроки вышивки